• June 7, 2021

ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ อุทยานพนมรุ้ง ประวัติศาสตร์ ปราสาทหินที่สวยงามนั้นเป็นโบสถ์ ที่มีการบูรณะการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง  อาณาจักรขะแมร์ ได้หันมานับถือศาสนาพุทธนิกาย เทวดาสถานที่แห่งนี้จึงได้รับการดัดแปลงเป็นวัดมหายาน ด้วยการสร้างหินทรายที่เป็นสีชมพู ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้งสูง 1,320 ฟุต  พนมรุ้ง แปลว่า ภูเขาใหญ่  นักวิชาการได้มีการแปลพอเป็นการสรุปของจารึก  พระเจ้าราชเชนทรวรมันที่ 2 ได้สถาปนาเทวาสถานถวายพระศิวะที่ภูเขาพนมรุ้ง สถานปัตยกรรมของเมืองโบราณแห่งนี้สร้างขึ้นเนื่องในศาสนาฮินดูลัทธิไศวะ  ซึ่งเป็นเทพเจ้าสูงสุด พนมรุ้งเปรียบเสมือนเขาไกรลาส เป็นที่ประทับของพระศิวะ ประวัติศาสตร์ เมืองโบราณ ประวัติศาสตร์ ปราสาทพนมรุ้งได้รับการออกแบบในลักษณะเป็นแนวเส้นตรง นั้นคือปราสาทประธานซึ่งได้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก โดยทางด้านขวาของศาสนสถานนั้นเป็นทางที่ขึ้นไปสู่อาคาร ที่ต่างเรียกกันว่า  พลับพลา เป็นอาคารที่เรียกกันปัจจุบันว่า พลับพลาเปลื้องเครื่อง เป็นที่พักจัดเตรียมองค์ของพระมหากษัตริย์ เมื่อได้เสด็จสู่การสักการะ เทพเจ้าหรือว่ามีการประกอบพิธีกรรมทางด้านศาสนาในบริเวรศาสนสถาน  สะพานนาคาราช เป็นทางเดินสู่ปราสาทที่ประดับด้วยเสามียอดที่คล้ายกันกับดอกบัวตูม ประวัติศาสตร์ที่เรียกกันว่า เป็นเสาเรียง ข้างละ 35 ต้น ทอดตัวไปยัง สะพานนาคาราช ด้วยรูปทรงกาบาทยกพื้นสูง ราวสะพานนั้นทำเป็นลำตัว ของพญานาค พระ 5 เศียร ด้วยความที่สร้างมาเชื่อมโยงกันกับระหว่างโลกมนุษย์นั้นกับเทพพระเจ้า จึงเป็นสิ่งที่นาสนใจเอามาก ๆ จุดกึ่งกลางสะพาน…

Read More