• May 28, 2021

ชนิดปลา

ชนิดปลา และวิธีการล่าปลา คีย์ชนิดปลา และวิธีการล่าปลา ปลากะพงแต่ละประเภท ชนิดปลา และวิธีการล่าปล่า ปลากะพง ส่วนมากมักพบกันในแม่น้ำที่กร่อย เป็นปลาที่ค่อนข้างจะราคาแพงพอสมควร มีจำหน่ายตามท้องตลาด รูปร่างแบนยาว มีหัวที่ขนาดเล็กมาก เมื่อเทียบกันกับตัว และค่อยโค้งมนขึ้นตามบริเวณไหล่ และส่วนหลัง ส่วนปากนั้นกว้าง มีฟันที่จำนวนมาก แต่ฟันเยอะ มีเส้นตามตัวโค้งตามลักษณะสันหลัง ปลากะพงขาว เป็นทะเลชนิดหนึ่ง สามารถปรับตัวอยู่ในน้ำจืดหรือว่าน้ำกร่อยได้ มีรูปร่างด้านข้างแบนตัวหนา หัวโต พบการกระจายทั่วไปในชายฝั่งทะเล ของทวีปเอเชีย จนตอนเหนือของทวีปออสเตเลีย จะอพยพไปยังทะเลน้ำจืด ชนิดปลาและ วิธีการล่าปลา โดยแม่นั้นจะว่ายน้ำมาวางไข่ไว้ที่ชายฝั่งทะเล รอให้เติบโตแล้วจึงทำการว่ายลงกลับไปสู่ทะเลอีกครั้ง ซึ่งปลากะพงขาวนั้นมีชื่อเรียกอีกอีกหนึ่งนั้นก็คือ ปลากะพงน้ำจืด  ปลากะพงลาย เป็นปลาที่อาศัยอยู่ที่น้ำกร่อย มีรูปร่างเดียวกันกับปลาในวงศ์ทั่วไป  รูปร่างที่ลำตัวนั้นจะยาว สีของปลานั้นจะออกสีขาวเคลือบสีเงิน และมีสีเขียวแทรกวาวทั้งตัว และแถบสีดำบนลำตัว มีความยาวขนาดตัวเต็มวัยที่ 30 เซนติเมตร ชนิดปลาและ วิธีการล่าปลา นับว่าใกล้เคียงกับ ปลาเสือตอลายเล็ก ส่วนมากมักพบการกระจายพันธุ์ ที่บริเวณปากแม่น้ำ หรือ ที่ชายฝั่งป่าโกงกาง     ยังมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งคือ ปลาลำพึง หรือ…

Read More